โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบรี

ข้อตกลง

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้เปิดระบบเว็บไซต์ “สายตรงผู้อำนวยการ” ขึ้นเพื่อเป็นที่บอกกล่าว หรือแจ้งปัญหา
ด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกท่าน โปรดให้ข้อมูลที่เป็นความจริง โดยข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็น
ความลับและส่งตรงถึงผู้อำนวยการเพียงผู้เดียว ท่านสามารถติดตามผลการดำเนินการ/การปฏิบัติงาน ผ่านระบบได้
โดยใช้อีเมล์และรหัสผ่านที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้และขอความกรุณาท่านปฎิบัติตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ
2. ไม่แอบอ้างชื่อของบุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่น
3. ไม่เสนอข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่น อันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงเสียหาย
4. ไม่เสนอข้อความอันเป็นการทำลาย ก่อกวน ปลุกปั่น ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาท หรือการแตกแยกในหน่วยงาน
** ข้อมูลที่ท่านส่งคำร้องมาจะถูกเก็บเป็นความลับ **

ขั้นตอนการใช้งาน